Danh Sách Học Bổng Australia 2022

Danh Sách Học Bổng Australia 2022

ĐỊA  ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG
Victoria Monash University Đại học
Sau đại học
Faculty Grants A$10,000 N/A Không giới hạn
Victoria Monash University Dự bị đại học
Cao đẳng
MUFY and Monash College Diploma
Grants
A$8,000 N/A Không giới hạn
Victoria Monash University Đại học
Sau Đại học
Monash International Leadership
Scholarship
100% học phí toàn khoá học Có nhiều vòng xét hồ sơ như sau:

_15/10 và 15/11 cho học kỳ 1 hoặc 2 của
năm kế tiếp
_15/1 cho học kỳ 1 hoặc 2 cùng năm

_15/3, 15/4 và 30/6 cho học kỳ 2 cùng năm

4 suất mỗi năm
Victoria Monash University Đại học
Sau Đại học
Monash International Merit
Scholarship
A$10,000/năm (lên đến A$50,000
cho toàn khoá học, tối đa 5 năm)
Có nhiều vòng xét hồ sơ như sau:

_15/10 và 15/11 cho học kỳ 1 hoặc 2 của
năm kế tiếp
_15/1 cho học kỳ 1 hoặc 2 cùng năm _15/3, 15/4 và 30/6 cho học kỳ 2 cùng năm

31 suất mỗi năm
Victoria Monash University Đại học Engineering International
Undergraduate Excellence
Scholarship
A$10,000/năm (lên đến A$40,000
cho toàn khoá học, tối đa 4 năm)
N/A Lên đến 25 suất mỗi năm
Victoria Monash University Đại học Faculty of Law Masters International Scholarship – Sir John MonashFeeScholarship Lên đến A$20,000 N/A N/A
Victoria Monash University Sau đại học Faculty of Law International Asia Scholarship – Sir John Monash Fee Scholarship 25-100% học phí toàn khóa học N/A N/A
Victoria Monash University Đai học Pharmacy International
Undergraduate Merit Scholarship
25-50% học phí toàn khóa học N/A 4 suất/năm
Victoria Deakin University Đại học
Sau Đại học
Deakin Vice-Chancellor’s
International Scholarship
50%-100% học phí toàn khoá học N/A Giới hạn
Victoria Deakin University Đại học
Sau Đại học
Deakin International Scholarship 25% học phí toàn khoá học N/A Giới hạn
Victoria Deakin University Đại học
Sau Đại học
Deakin STEM Scholarship 20% học phí toàn khóa học 30/10/2021 Không giới hạn
Victoria Deakin University Đại học
Ký túc xá
Warrnambool Campus International
Bursary
20% học phí toàn khóa học + hỗ
trợ 20% phí nhà ở toàn khóa học
30/10/2023 Cho đến khi hết ngán sách.
Victoria Deakin University Đại học
Sau Đại học
Vietnam Partners Scholarship 20% học phí toàn khoá học 30/10/2021 Không giới hạn
Victoria Deakin University Đại học
Sau Đại học
Business and Law International
Partner Institutions Bursary
10% học phí toàn khóa học 30/10/2023 Không giới hạn
Victoria Deakin University Đại học
Sau Đại học
Deakin’s 25% COVID bursary 25% học phí học chương trình
online
N/A Không giới hạn
Victoria RMIT Sau Đại học RMIT Vietnam Alumni Postgraduate
Scholarship
10% học phí toàn khóa học N/A N/A
Victoria RMIT Cao đẳng
Đại học/Sau Đại học
STEM Scholarships for Southeast Asia A$10,000 31/05/2021 5 suất/học kỳ
ĐỊA  ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG
Victoria RMIT Đại học RMIT International School Leaver
Scholarship
A$5,000 N/A 10 suất
Victoria RMIT Sau Đại học RMIT Ready Bursary 20% học phí toàn khóa học N/A N/A
Victoria
New South Wales
La Trobe University Đại học
Sau Đại học
Vice-Chancellor Excellence
Scholarship – Vietnam
100% học phí toàn khoá học 31/08/2021 2 suất
Victoria La Trobe University Đại học
Sau Đại học
La Trobe South East Asia
Scholarship
20% – 25% – 30% học phí toàn
khoá học
31/12/2022 Không giới hạn
Victoria La Trobe University Đại học
Sau Đại học
Early Bird Acceptance Grant 5% học phí năm đầu tiên 31/12/2022 Giới hạn
Victoria La Trobe University Đại học
Sau Đại học
La Trobe International Scholarship 15-20-25% học phí toàn khóa học 31/12/2022 Không giới hạn
Victoria La Trobe University Đại học
Sau Đại học
Regional Scholarship – International
Students
A$5,000 31/12/2022 Không giới hạn
Victoria La Trobe University Sau Đại học Master of Internet of Things
Scholarship – International
A$5,000 31/11/2021 Không giới hạn
Victoria Navitas La Trobe College
Australia
Dự bị Đại học Foundation Studies Scholarship A$2,000 N/A Không giới hạn
Victoria Navitas La Trobe College
Australia
Cao đẳng Diploma Excellence Scholarship 20 – 50% học phí toàn khóa học 31/12/2021 Không giới hạn
Victoria Navitas La Trobe College
Australia
Tiếng Anh English-Ready Scholarship 5 tuần học Tiếng Anh (Tương
đương A$2,250)
31/12/2021 Không giới hạn
Victoria Swinburne University of
Technology
Tiếng Anh ELICOS Scholarship 10 tuần tiếng Anh miễn phí N/A Không giới hạn
Victoria Swinburne University of
Technology
Cao đẳng/Dự bị Đại
học
Swinburne International Excellence
Scholarship – Pathways
A$2,500/năm (Có thể lên tới 2
năm)
N/A Giới hạn
Victoria Swinburne University of
Technology
Đại học Swinburne International Excellence
Scholarship – Undergraduate
10% – 75% học phí toàn khoá học
(Giá trị lên đến A$38,000/4 năm)
N/A Giới hạn
Victoria Swinburne University of
Technology
Sau Đại học Swinburne International Excellence
Scholarship – Postgraduate
10% – 75% học phí toàn khoá học
(Giá trị lên đến A$19,000/2 năm)
N/A Giới hạn
Victoria Swinburne University of
Technology
Sau Đại học George Swinburne STEM
Achievement Postgraduate
Scholarship
30% học phí toàn khoá học N/A Không giới hạn
Victoria Swinburne University of
Technology
Sau Đại học Swinburne PQP + Master of IT
Scholarship
A$2,500 N/A Không giới hạn
Victoria Swinburne University of
Technology
Sau Đại học Swinburne X CPA Australia
Scholarship
A$2,500 N/A Không giới hạn
Victoria Federation University Đại học
Sau Đại học
2021 Tuition Fee Scholarship 12% học phí toàn khóa học N/A N/A
Victoria Navitas Deakin College Cao đẳng
Dự bị Đại học
2021 Online Bursary A$500 cho mỗi đơn vị học phần N/A N/A
Victoria Trinity College Dự bị Đại học Prospective Students Scholarship 50% học phí 18/06/2021 Giới hạn
ĐỊA  ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG
Victoria, New South
Wales, Western
Australia, South
Australia
Kaplan Business School Cao đẳng
Đại học
Sau Đại học
Regional Scholarship_ Asia 10% toàn khóa học N/A Giới hạn
Victoria, New South
Wales, Western
Australia, South
Australia
Kaplan Business School Cao đẳng
Đại học
Sau Đại học
High Achiever Scholarship 30% toàn khóa học N/A Giới hạn
Victoria, New SouthWales, Western
Australia, SouthAustralia
Kaplan Business School Sau Đại học FRONTLINE HEALTHCARE
LEADERSHIP SCHOLARSHIP
50% toàn khóa học N/A Giới hạn
Victoria, New South
Wales, Queensland,
ACT
Australian Catholic
University
Đại học International Student Scholarship
(ISS)
50% học phí 20 suất mỗi năm
New South Wales
Victoria
Kent Institute Đại học Kent International Student
Scholarship
30% học phí toàn khóa học N/A N/A
New South Wales Macquarie University Đại học
Sau Đại học
ASEAN – Macquarie University
$10,000 Early Acceptance
Scholarship
A$10,000/mỗi năm N/A Giới hạn, đến khi hết ngân sách
New South Wales Macquarie University Sau Đại học Women in Management and Finance
Scholarship
Lên đến A$15,000/năm N/A Giới hạn
New South Wales Macquarie University Cao đẳng/Dự bị Đại
học
Macquarie University International
College Scholarship
Lên đến A$5,000 N/A Giới hạn
New South Wales Macquarie University Tiếng Anh English Language Scholarship 50% học phí cho lên đến 10 tuần
học
N/A Giới hạn
New South Wales University of Technology
Sydney
Đại học Undergraduate Academic
Excellence International Scholarship
25% học phí toàn khóa học N/A 55 suất mỗi năm
New South Wales University of Technology
Sydney
Sau Đại học Postgraduate Academic Excellence
International Scholarship
25% học phí toàn khóa học N/A 450 suất mỗi năm
New South Wales University of Wollongong Đại học Undergraduate Excellence
Scholarships
30% học phí toàn k N/A Không giới hạn
New South Wales University of Wollongong Đại học Faculty of Business and Law
Undergraduate Country Bursary
20% học phí N/A Không giới hạn
New South Wales University of Wollongong Sau Đại học Postgraduate Academic Excellence
Scholarship
30% học phí toàn k N/A Không giới hạn
New South Wales University of Wollongong Đại học
Sau Đại học
Vietnam Bursary _10% học phí toàn khóa học (đối
với chương trình Cử nhân)
_20% học phí toàn khóa học (đối
với chương trình Thạc sĩ)
N/A Không giới hạn
New South Wales University of Wollongong Đại học
Sau Đại học
Commencing Students Offshore
Bursary
10% học phí N/A Không giới hạn
New South Wales University of Wollongong Đại học

Sau Đại học

Commencing Students OnshoreBursary 20% học phí N/A Không giới hạn
ĐỊA  ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG
 

 

New South Wales

Navitas La Trobe University –
Sydney Campus
Đại học South East Asia Scholarship for
Bachelor
25% – 30% học phí N/A Không giới hạn
New South Wales Navitas La Trobe University –
Sydney Campus
Sau Đại học South East Asia Scholarship for
Master
20% – 25% – 30% học phí N/A Không giới hạn
New South Wales Navitas SIBT Cao đẳng
Dự bị Đại học
Pathway Scholarship 25% học phí N/A Không giới hạn
New South Wales The University of Newcastle Đại học Business and Law OnshoreScholarship
Bachelor of Engineering
A$10,000 học phí năm đầu tiên N/A Không giới hạn
New South Wales The University of Newcastle Đại học Technology / Architecture Scholarship A$5,000/năm N/A Không giới hạn
New South Wales The University of
Newcastle
Đại học FEBE Golden Jubilee
Commemorative International
Scholarship
100% học phí toàn khoá học N/A 2 suất
New South Wales The University of
Newcastle
Đại học
Sau Đại học
Global Leaders Scholarship Lên đến A$12,500 N/A Không giới hạn
New South Wales The University of
Newcastle
Sau Đại học Master of Engineering / Technology /
A$2,000 – A$6,000/năm
Architecture Scholarship
N/A Không giới hạn
New South Wales Southern Cross
University
Đại học
Sau Đại học
Scholarship for Offshore Students A$8,000/năm N/A Không giới hạn
New South Wales Southern Cross
University
Đại học
Sau Đại học
SCU International Regional
Scholarship
A$5,000/năm N/A N/A
New South Wales Southern Cross
University
Đại học
Sau Đại học
SCU International Women in STEM
Scholarship
A$8,000/năm N/A N/A
New South Wales Southern Cross
University
Đại học
Sau Đại học
The Outstanding Academic
Excellence Scholarship
A$15,000/năm (lên đến A$60,000
cho 4 năm)
18/6/2021 Giới hạn
New South Wales Charles Sturt University Đại học
Sau Đại học
International Student Support
Scholarship 2020-2021
30% học phí 2 học kỳ đầu tiên N/A N/A
New South Wales Charles Sturt University Đại học Scholarship for Bachelor of Nursing 30% học phí năm học đầu tiên N/A N/A
New South Wales International College of
Management, Sydney
Dự bị Đại học
Đại học
Sau Đại học
Kỳ thi học bổng ICMS tháng 5/2021 Lên đến 600 triệu VNĐ 15/6/2021 Tổng 6 suất, 3 suất ( mỗi chương
trình/ suất) cho mỗi thành phố,ICMS sẽ trao các mức học bổng
thấp hơn nếu học sinh không đạt
được mức học bổng cao nhất của
kỳ thi (số lượng tuỳ theo chất
lượng ứng viên)
New South Wales International College of
Management, Sydney
Tiếng Anh Free Online English 10 tuần tiếng Anh online miễn phí N/A Không giới hạn
New South Wales International College of
Management, Sydney
Đại học
Sau Đại học
10-week AEP Waiver A$4,500 N/A Giới hạn
New South Wales International College of Management, Sydney Đại học ICMS International Scholarship Lên đến A$15,000 N/A Giới hạn
ĐỊA  ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG
New South Wales International College of
Management, Sydney
Đại học Allianz Worldwide Partners
Scholarship
Lên đến A$10,000 N/A Giới hạn
New South Wales International College of
Management, Sydney
Sau Đại học Postgraduate Innovation Scholarship Lên đến 50% học phí N/A Giới hạn
New South Wales International College of
Management, Sydney
Sau Đại học Allianz Worldwide Partners
Scholarship
Lên đến A$10,000 N/A Giới hạn
New South Wales International College of
Management, Sydney
Sau Đại học ICMS Alumni Bursary 50% học phí N/A Giới hạn
New South Wales UNSW Global Cao đẳng/Dự bị Đại
học
UNSW Global Scholarships Lên đến A$7,500 N/A Giới hạn
New South Wales UTS College Đại học UTS Diploma to Degree Scholarship
for High School Graduates
25% học phí toàn khóa học Cử
nhân
N/A 20 suất
New South Wales UTS College Cao đẳng/Dự bị Đại
học/Premaster
Tiếng Anh
International Scholarship A$4,000 hoặc A$8,000 N/A Không giới hạn
New South Wales UTS College Cao Đẳng/Dự bị Đại Incentive for Students Giảm 5% học phí N/A Không giới hạn
New South Wales Study
Group
Taylors College Sydney học
Dự bị Đại học
Taylors College Sydney Award 20% học phí N/A Giới hạn
New South Wales Laureate William Blue College of
Hospitality Management
Cao đẳng/Dự bị Đại
học
Đại học
Siblings Scholarship 15% học phí toàn khoá học N/A N/A
New South Wales Laureate William Blue College of
Hospitality Management
Cao đẳng/Dự bị Đại
học
Đại học
Motivational Scholarship Lên đến 30% học phí toàn khoá
học
N/A N/A
New South Wales Laureate Blue Mountains
International Hotel
Management School
Đại học
Sau Đại học
Industry Scholarship Lên đến 15% học phí toàn khoá
học
N/A N/A
New South Wales Laureate Blue Mountains
International Hotel
Management SchoolBlue Mountains
Đại học
Sau Đại học
Alumni Scholarship Lên đến 25% học phí toàn khoá
học
N/A N/A
New South Wales Laureate International HotelManagement School Tiếng Anh English Language Scholarship Học phí 10 tuần tiếng Anh N/A N/A
New South Wales TAFE NSW Cao đẳng
Đại học
International Scholarship A$2,000 30/6/2021 Giới hạn
South Australia The University of
Adelaide
Đại học
Sau Đại học
20% COVID-19 Offshore Study Fee
Rebate
20% học phí học kỳ đầu tiên (cho
đến khi Úc mở cửa)
N/A Không giới hạn
South Australia The University of
Adelaide
Đại học
Sau Đại học
The 2021-2025 University of
Adelaide Global Citizens Scholarship
Adelaide Global Academic
15% hoặc 30% học phí toàn khóa
học
N/A Không giới hạn
South Australia The University ofAdelaide Đại học/Sau Đại học Excellence Scholarship(International) 50% học phí toàn khoá học N/A Giới hạn
ĐỊA  ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG
South Australia University of South
Australia
Đại học
Sau Đại học
Vice Chancellor’s
International Excellence Scholarship
50% học phí toàn khoá học N/A 4 suất
South Australia University of South
Australia
Đại học
Sau Đại học
International Merit Scholarship 15% học phí toàn khóa học N/A Không giới hạn
South Australia Torrens University Đại học
Sau Đại học
International Scholarship Lên đến 30% học phí 30/12/2022 N/A
South Australia Kaplan
Pathways
The University of
Adelaide College
Dự bị Đại học Foundation Studies Program
Scholarship
25% – 30% học phí N/A Giới hạn
South Australia Kaplan
Pathways
The University of
Adelaide College
Cao đẳng Degree Transfer Program
Scholarship
25% học phí N/A Giới hạn
South Australia Kaplan
Pathways
The University of
Adelaide College
Sau Đại học Pre-Master’s Program Scholarship A$2,500 – A$5,000 N/A Giới hạn
South Australia International College of
Hotel Management
Sau Đại học International Offshore Scholarships
2022
20% học phí học kỳ đầu tiên khi
học online
N/A N/A
South Australia International College of
Hotel Management
Sau Đại học Domestic & International Student
Scholarships of 10%
10% học phí N/A N/A
South Australia International College of
Hotel Management
Đại học International Offshore Scholarships
2022
A$2,000 – A$7,500 N/A N/A
South Australia International College of
Hotel Management
Đại học Major Scholarships 2021 A$15,000 học phí toàn khóa học
(A$5,000/năm)
N/A 8 suất
South Australia Navitas Eynesbury College Cao đẳng 1st Year Diploma Scholarship 20% học phí (trị giá A$6,440 –
A$7,140)
N/A Không giới hạn
South Australia Navitas Eynesbury College Tiếng Anh ELICOS Scholarship 10 tuần chương trình ELICOS (trị
giá A$4,000)
N/A Không giới hạn
South Australia Navitas Eynesbury College Dự bị Đại học Foundation Studies Program
Scholarship
30% học phí (trị giá A$8,400) N/A Không giới hạn
South Australia Navitas Eynesbury College Trung học Year 11 Scholarship 30% học phí (trị giá A$7,380) N/A Không giới hạn
South Australia Navitas Eynesbury College Trung học Year 10 Scholarship 30% – 50% học phí (trị giá A$7,380
– A$12,300)
N/A Không giới hạn
Queensland The University of
Queensland
Đại học
Sau Đại học
Law Scholarships for International
Students
25-50% cho môn học thuộc khoa
Luật
30/11/2021 _2 suất cho khóa Cử nhân
_2 suất cho khóa Thạc sĩ
Queensland The University of
Queensland
Đại học
Sau Đại học
UQ Economics Vietnam Scholarship 50% học phí toàn khóa học 30/11/2021 Giới hạn
Queensland The University of
Queensland
Đại học UQ COVID-19 Offshore Online
Study Tuition Fee Rebate
12.5% học phí của những môn
đăng ký học online.
N/A Giới hạn
Queensland The University of
Queensland
Đại học
Sau Đại học
UQ Excellence Scholarship for
international students
25% Học phí toàn khóa học N/A Giới hạn
Queensland The University of
Queensland
Đại học
Sau Đại học
UQ High Achievers Scholarship for
international students
$5,000/học kỳ (Áp dụng cho 2 học
kỳ đầu tiên)
N/A Giới hạn (2 suất)
Queensland The University of
Queensland
Đại học
Sau Đại học
UQ International Scholarship $5,000/học kỳ (Áp dụng cho 2 học
kỳ đầu tiên)
N/A Giới hạn
ĐỊA  ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG
Queensland The University of Queensland Đại học/Sau Đại học UQ Lifelong Learner 10% học phí toàn khóa học N/A N/A
Queensland Queensland University of
Technology
Dự bị đại học
Cao đẳng
QUT College Pathway Scholarship _A$2,600 cho chương trình Dự bịĐại học
_A$3,120 cho chương trình Cao
đẳng
N/A Không giới hạn
Queensland Queensland University of
Technology
Tiếng Anh QUT College English Language
Concessions
25% Học phí Tiếng Anh N/A Không giới hạn
Queensland Queensland University of
Technology
Đại học
Sau Đại học
International Merit Scholarships 25% học phí năm đầu tiên + 25%
học phí mỗi học kỳ tiếp theo (nếu
đáp ứng yêu cầu về kết quả học
tập)
N/A Không giới hạn
Queensland Queensland University of
Technology
Dự bị đại học
Cao đẳng
Package’s offer scholarship A$3,120 N/A Không giới hạn
Queensland Queensland University of
Technology
Tiếng Anh English for Academic Purposes
(EAP) Program Bursary
A$6,750 (15 tuần) 31/07/2021 Không giới hạn
Queensland Griffith University Đại học
Sau Đại học
Griffith Remarkable Scholarship 50% học phí toàn khoá học 08/05/2022 N/A
Queensland Griffith University Đại học
Sau Đại học
International Student Academic
Excellence Scholarship
25% học phí 08/05/2022 N/A
Queensland Griffith University Đại học
Sau Đại học
International Student Academic Merit
Scholarship
20% học phí 08/05/2022 N/A
Queensland, NewSouth Wales,
Victoria, South
Australia, WesternAustralia
Central Queensland
University
Đại học
Sau Đại họcTiếng Anh
International Student Scholarship 25% học phí toàn khóa học 30/12/2030 N/A
Queensland Central Queensland
University
Cao Đẳng
Đại học/Sau Đại học
Early Birth Discount 2021 A$1,000 10/08/2021 N/A
Queensland Central Queensland
University
Đại học
Sau Đại học
International Student Scholarship –
Regional
25% học phí toàn khóa học 31/12/2030 N/A
Queensland IES College Dự bị Đại học IES Scholarshipsfor Outstanding
Students 2021
25% học phí học kỳ 2 30/08/2021 N/A
Western Australia The University of Western
Australia
Đại học
Sau Đại học
UWA Vietnam Bursary A$5,000/năm (Lên đến A$20,000) Giới hạn
Western Australia Curtin University of
Technology
Đại Học
Sau Đại học
Curtin International Scholarships –
Merit Scholarship
25% học phí năm đầu tiên _Đồng ý thư mời học trước 15/01/2021 cho
học kỳ 1
_Đồng ý thư mời học trước 15/06/2021 cho
học kỳ 2
N/A
Western Australia Edith Cowan University Đại học International Undergraduate MeritScholarship 2021 20% học phí toàn khoá học 31/7/2021 N/A
ĐỊA  ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG
Western Australia Edith Cowan University Sau Đại học Executive Dean’s 2021 Master of
Engineering Scholarship
10% học phí toàn khóa học 31/07/2021 N/A
Western Australia Edith Cowan University Sau Đại học International Masters Scholarship
2021
20% học phí năm đầu tiên 31/07/2021 N/A
Western Australia Navitas Edith Cowan College Tiếng Anh English Scholarship Miễn phí 10 tuần học phí chương
trình tiếng Anh lên đến A$4,500
31/12/2021 N/A
Western Australia Navitas Edith Cowan College Tiếng Anh ECC Virtual Studies Scholarship A$4,000 N/A N/A
Australian Capital
Territory
Australian National
University
Sau Đại học ANU College of Law International
Excellence Scholarship
A$20,000/năm N/A 5 suất/học kỳ
Australian Capital
Territory
Australian National
University
Sau Đại học ANU College of Law International
Merit Scholarship
A$10,000/năm N/A 1 suất/học kỳ
Australian Capital
Territory
University of Canberra Đại học
Sau Đại học
UNIVERSITY OF CANBERRA
INTERNATIONAL HIGH ACHIEVER
SCHOLARSHIP
20% học phí toàn khoá học N/A
Australian Capital
Territory
University of Canberra Đại học
Sau Đại học
UC/GBCA SCHOLARSHIP 15% học phí toàn khoá học N/A
Australian Capital
Territory
University of Canberra Đại học
Sau Đại học
UNIVERSITY OF CANBERRA
INTERNATIONAL MERIT
SCHOLARSHIP
10% học phí toàn khoá học N/A
Australian Capital
Territory
University of Canberra Đại học
Sau Đại học
UNIVERSITY OF CANBERRA
INTERNATIONAL COURSE MERIT
SCHOLARSHIP
25% học phí toàn khoá học N/A N/A
Australian Capital
Territory
University of Canberra Sau Đại học UNIVERSITY OF CANBERRA
INTERNATIONAL ALUMNI
SCHOLARSHIP
10% học phí toàn khoá học N/A N/A
Australian Capital
Territory
UC College Tiếng Anh English Language Discount 10% học phí Tiếng Anh N/A Giới hạn
Australian Capital
Territory
UC College Cao đẳng Academic Merit Scholarship A$2,500 N/A Giới hạn
Australian Capital
Territory
UC College Dự bị Đại học/Cao
đẳng
Cultural Diversity Scholarship A$2,000 N/A Giới hạn
Tasmania University of Tasmania Đại học Tasmanian International Scholarship(TIS) 25% học phí toàn khoá học N/A Giới hạn
Tasmania University of Tasmania Sau Đại học
Cao đẳng/Dự bị Đại học
Family/Alumni Bursary 10% học phí toàn khoá học N/A Không giới hạn
Tasmania University of Tasmania Đại học
Đại học
Sau Đại học
TSBE Dean’s International Merit
Scholarship
50% học phí toàn khoá học N/A Không giới hạn
Tasmania University of Tasmania Đại học ASEAN Science and TechnologyUndergraduate Merit Scholarship 2021 50% học phí toàn khoá học N/A Không giới hạn
Tasmania TasTAFE Cao đẳng 2021 International Scholarship A$1,000 31/10/2021 9 suất
Tasmania Tasmania Government
Schools
Trung học 2021 International Scholarship 25% học phí năm đầu tiên 31/10/2021 Lên đến 10 suất
Northern Territory Charles Darwin University Đại Học
Sau Đại học
Vice Chancellor’s
International High Achievers Scholarships (VCIHAS)
25 – 50% học phí _Học kỳ 1: 13/12 năm trước
_Học kỳ 2: 15/05
N/A
Northern Territory Charles Darwin University Đại Học
Sau Đại học
Global Excellence Award 50% học phí năm đầu và 10% học
phí các năm tiếp theo
N/A
Northern Territory Charles Darwin University Đại Học
Sau Đại học
Global Leader Award 25% học phí năm đầu và 10% học
phí các năm tiếp theo
N/A
Northern Territory Charles Darwin University Đại Học/Sau Đại học Global Achiver Award 15% học phí năm đầu N/A

 

Để biết thêm chi tiết các học bổng trường khác, vui lòng liên hệ EFS.