Danh Sách Học Bổng Canada 2022

Danh Sách  Học Bổng Canada 2022 của các trường Đại Học, Cao Đẳng 

dành cho du học sinh Việt Nam.

ĐỊA ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ
Ontario Laurentian University Học bổng Đại học Academic Excellence
Scholarships
10,000 CAD – 15,000 CAD/năm
học
N/A
Ontario Laurentian University Học bổng Sau Đại
học
Dean’s Entrance Scholarship 1,500 CAD – 3,000 CAD N/A
Ontario Ontario Tech University Học bổng Đại học Awards of recognition 1,000 CAD – 4,000 CAD N/A
British Columbia Kwantlen Polytechnic
University
Học bổng Đại học The President’s Scholarship 5,000 CAD/năm 9/2021
British Columbia Kwantlen Polytechnic
University
Học bổng Đại học The Merit Scholarship 5,000 CAD 9/2021
British Columbia Kwantlen Polytechnic
University
Học bổng Cao đẳng/
Đại học
International Entrance Financial
Awards
1,000 CAD – 4,000 CAD N/A
British Columbia Thompson River
University
Học bổng Đại học Academic Excellence Award 1,000 CAD N/A
British Columbia University Canada West Học bổng Đại học/
Sau Đại học
Southeast Asia Regional Grant 9,450 CAD – 18,900 CAD N/A
British Columbia Fairleigh Dickinson
University
Học bổng Đại học Colonel Fairleigh S. Dickinson
Scholarships
50,640 USD to 75,960 USD/4
năm/120 tín chỉ
Càng sớm càng tốt
British Columbia Fairleigh Dickinson
University
Học bổng Đại học Gregory H. Olsen Scholarships 30,866 USD – 77,226 USD/4 năm
học/122 tín chỉ
Càng sớm càng tốt
British Columbia Fairleigh Dickinson
University
Học bổng Đại học Global Leaders Grants Lên đến 1,000 USD Càng sớm càng tốt
British Columbia Fairleigh Dickinson
University
Học bổng Đại học Study Grants 15,120 USD/120 tín chỉ Càng sớm càng tốt
British Columbia Fairleigh Dickinson
University
Học bổng Đại học Global Scholars Scholarships 30,360 USD – 75,960 USD/120 tín
chỉ
07/01/2021
British Columbia Capilano University Học bổng Đại học/
Sau Đại học
International Student Entrance
Award
1,500 CAD N/A
British Columbia Capilano University Học bổng Sau Đại học Graduate Student Entrance
Award
1,500 CAD N/A
British Columbia Capilano University Học bổng Đại học/Sau Đại học CAPX Entrance Award Lên đến 10,000 CAD N/A
ĐỊA ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ
Saskatchewan University of
Saskatchewan
Học bổng Đại học Canadian Curriculum Schools
Awards
15,000 CAD 1/3 hàng năm
Saskatchewan University of
Saskatchewan
Học bổng Đại học Transfer Awards 1,000 CAD – 2,000 CAD 1/5 hàng năm
Saskatchewan University of
Saskatchewan
Học bổng Đại học University of Saskatchewan
International Excellence Awards
10,000 CAD 15/2 hàng năm
Manitoba University of Manitoba Học bổng Đại học International Undergraduate
Student Entrance Scholarships
1,000 CAD – 3,000 CAD 1/3 hàng năm
Alberta MacEwan University Học bổng Đại học International Degree Scholarship 6,000 CAD – 14,000 CAD N/A
Ontario Conestoga College Học bổng Cao đẳng/
Đại học / Sau Đại học
Entrance Excellent Scholarship 1,500 CAD N/A
Ontario Conestoga College Học bổng Đại học Regional – Degree Entrance
Scholarship
3,000 CAD N/A
Ontario Conestoga College Học bổng Cao đẳng Regional – Diploma Entrance
Scholarship
1,500 CAD N/A
Ontario Conestoga College Học bổng Sau Đại
học
Regional – Graduate Program
Entrance Scholarship
1,500 CAD N/A
Ontario Fleming College Học bổng Cao đẳng/
Đại học/ Sau Đại học
Entrance Scholarship 1,250 CAD N/A
Ontario Durham College Học bổng Tiếng Anh English Proficiency Entrance
Scholarship
Lên đến 2,000 CAD N/A
Ontario Humber Institute Học bổng Can đẳng/
Sau Đại học
International Entrance
Scholarships
2,000 CAD N/A
Ontario Humber Institute Học bổng Đại học Bachelor’s Degree Scholarships 1,500 CAD – 4,000 CAD N/A
British Columbia New York Institute of
Technology (NYIT)
Học bổng Đại học MS Instructional Technology
(MSIT) Entrance Academic
Scholarship
3,000 CAD 09/01/2021
Ontario Niagara College of
Applied Arts & Technology
Học bổng Đại học Bachelor Degree Entrance
Scholarship
2,500 CAD – 20,000 CAD N/A
Ontario Niagara College of
Applied Arts & Technology
Học bổng Sau Đại
học
Post Graduate Programs
International Scholarship
2,000 CAD N/A
ĐỊA ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ
Ontario Sheridan College Học bổng Đại học Bachelor Degree Entrance
Scholarship
2,000 CAD N/A
Ontario Sheridan College Học bổng Cao đẳng/
Đại học
Entrance Scholarship 1,000 CAD – 2,000 CAD N/A
Ontario Hanson College Học bổng Cao đẳng Scholarship of Excellence 1,000 CAD N/A
Ontario Hanson College Học bổng Cao đẳng Scholarship of Distinction 2,000 CAD N/A
Ontario Cambrian College Học bổng Nhà ở Promotions for International
Students
Lên đến 500 CAD N/A
Ontario Navitas Ryerson University
International College
Học bổng Cao đẳng/
Dự bị Đại học
RUIC Scholarship for September
2021
2,500 CAD Càng sớm càng tốt
Ontario Braemar College Học bổng Trung học Học bổng 25 năm thành lập Lên đến 5,000 CAD N/A
Ontario Urban International
School
Học bổng Trung học COVID-19 Academic Excellence
Scholarship
2,000 CAD – 6,000 CAD Càng sớm càng tốt
British Columbia Sprott Shaw College Học bổng Cao đẳng International Scholarship 10% học phí 31/08/2021
British Columbia Columbia College Học bổng Cao đẳng/
Đại học
Columbia College Entrance
Scholarship
3,000 CAD N/A
British Columbia Columbia College Học bổng Cao đẳng/
Đại học
Columbia College Academic
Scholarships
2,500 CAD N/A
British Columbia Columbia College Học bổng Cao đẳng/
Đại học
Top Student Scholarship in
Arts/Business and Math/Science
and Computer Science
3,000 CAD N/A
British Columbia Navitas Fraser International
College
Học bổng Cao đẳng Vietnamese Student Entrance
Scholarship
2,000 CAD 30/06/2021
Saskatchewan University of
Saskatchewan
Học bổng Đại học International Baccalaureate (IB)
Excellence Awards
20,000 CAD 15/2 hàng năm
Manitoba Navitas International College of
Manitoba
Học bổng Dự bị Đại
học
UTP Stage II in Recreation
Management & Community
Development
1,000 CAD Càng sớm càng tốt
Alberta NorQuest College Học bổng Cao đẳng New Questers International
Entrance Scholarship
1,000 CAD 9/8/2021 – 23/8/2021 cho
kỳ nhập học Fall 2021

 

Vui lòng liên hệ EFS để biết thêm chi tiết học bổng các trường khác.