Danh Sách Học Bổng New Zealand 2022

Danh Sách Học Bổng New Zealand 2022 dành cho học sinh Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG  KÝ SỐ LƯỢNG
Wellington Victoria University
of Wellington
Đại học
Sau Đại học
New Zealand International
Student Grant 2021
_N$10,000 cho chương trình Cử nhân
_N$5,000 cho chươn trình Sau Đại học
N/A N/A
Wellington Victoria University
of Wellington
Đại học
Sau Đại học
Tongarewa Scholarship N$5,000 hoặc N$10,000 _1/6/2021 cho kỳ nhập học 2/2021.
_1/9/2021 cho kỳ nhập học 3/2021.
N/A
Wellington Victoria University
of Wellington
Sau Đại học Automatic Master’s
scholarships
A$10,000 – N$17,500 N/A N/A
Auckland,
Christchurch,
Invercargill,
Queenstown
Southern Institute of
Technology
Tiếng Anh 26 week English Scholarship N$9,000 N/A Không giới hạn
Hamilton Study Group Waikato Pathways
College
Dự bị Đại học
Cao đẳng
Foundation & Diploma
Program Scholarship
N$2,500 – N$5,000 – N$7,500 N/A Giới hạn
Auckland Study Group Taylors College
Auckland
Dự bị Đại học Foundation Program
Scholarship
N$2,500 – N$5,000 N/A Giới hạn
Auckland LightPath Botany Downs
Secondary College
Trung học _1 suất 20%
_3 suất N$2,000
N/A 1-3 suất
Auckland LightPath Green Bay High
School
Trung học Lên đến 15% học phí N/A N/A
Waitakere LightPath Liston College Trung học 15% – 25% – 40% học phíN/A N/A
Auckland LightPath Pakuranga College Trung học 20% học phí năm đầu tiên N/A N/A
Auckand LightPath St. Dominic College Trung học 50% học phí năm đầu tiên N/A N/A
Auckand LightPath Westlake Boys High
School
Trung học Học phí 1 kỳ N/A N/A
Auckand LightPath Westlake Girls High School Trung học Học phí 1 kỳ N/A N/A

 

Vui lòng liên hệ du học EFS để biết thêm thông tin học bổng các trường khác.