Danh Sách Học Bổng Trung Học & Tổ Chức Giáo Dục Mỹ 2022

Danh Sách Học Bổng Trung Học Mỹ & Trường của nhóm INTO, Educatiuss…2022

ĐỊA ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ
Pennsylvania American Scholar
Group (ASG)
Gannon University Học bổng Đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 30,000USD/năm Càng sớm càng tốt
Pennsylvania American Scholar
Group (ASG)
Allegheny College Học bổng Đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 28,000 USD/năm Kỳ Xuân: 1/12
Kỳ Thu: 15/2
Pennsylvania American Scholar
Group (ASG)
La Roche College Học bổng Đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 14,000 USD/năm Kỳ Xuân: 15/11
Kỳ Thu: 1/7
Pennsylvania American Scholar
Group (ASG)
Point Park University Học bổng Đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 17,000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Pennsylvania American Scholar
Group (ASG)
Thiel College Học bổng Đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 10,000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Pennsylvania American Scholar
Group (ASG)
Westminster College Học bổng Đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 17,500 USD/năm Càng sớm càng tốt
Pennsylvania American Scholar
Group (ASG)
Youngstown
University
Học bổng Đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 11,000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Pennsylvania American Scholar
Group (ASG)
Elmhurst College Học bổng Đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 14,000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Illinois Cambridge
Education Group
Limited (CEG)
Illinois Institute of
Technology
Học bổng Đại học UG/IFY Scholarships Lên đến 22,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Illinois Cambridge
Education Group
Limited (CEG)
Illinois Institute of
Technology
Học bổng Sau Đại
học
Graduate/IGY Scholarships Lên đến 8,000 USD Càng sớm càng tốt
Illinois Cambridge
Education Group
Limited (CEG)
Illinois Institute of
Technology
Học bổng Nhà ở Housing Scholarship 2,250 USD – 3,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Arizona Educatius Rancho Solano
Preparatory School
Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 17,500 USD Càng sớm càng tốt
California Educatius Archbishop Riordan
High School LakeTahoe
Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 33,900 USD Càng sớm càng tốt
California Educatius Preparatory (SquawValleyAcademy) Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 13,598 USD Càng sớm càng tốt
Connecticut Educatius Woodstock Academy Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 16,500 USD Càng sớm càng tốt
Florida Educatius Florida Preparatory
Academy
Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 5,000 USD Càng sớm càng tốt
Florida Educatius The King’s Academy Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 19,000 USD Càng sớm càng tốt
Maine Educatius Foxcroft Academy Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 23,750 USD Càng sớm càng tốt
ĐỊA ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ
Maine Educatius Fryeburg Academy Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 25,900 USD Càng sớm càng tốt
Maine Educatius Hebron Academy Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 21,100 USD Càng sớm càng tốt
Maine Educatius Maine Central Institute Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 9,888 USD Càng sớm càng tốt
Maine Educatius Thornton Academy Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 13,000 USD Càng sớm càng tốt
Maine Educatius Washington Academy Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 10,500 USD Càng sớm càng tốt
Massachusetts Educatius Winchendon School Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 25,725 USD Càng sớm càng tốt
Missouri Educatius Saint Paul Lutheran
High School
Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 9,500 USD Càng sớm càng tốt
New York Educatius Oakwood Friends
School Mercyhurst
Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 32,551 USD Càng sớm càng tốt
Pennsylvania Educatius Preparatory School(PIA) Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 18,000 USD Càng sớm càng tốt
South Carolina Educatius Hilton Head
Preparatory School
Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 13,000 USD Càng sớm càng tốt
Texas Educatius The Brook Hill School Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 8,875 USD Càng sớm càng tốt
Vermont Educatius Lyndon Institute Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 19,000 USD Càng sớm càng tốt
Vermont Educatius Vermont Academy Học bổng Trung học Học bổng độc quyền Educatius 24,200 USD Càng sớm càng tốt
All centres ELS ELS Học bổng Tiếng Anh Discount 25% 30/06/2021
Oregon INTO Oregon State
University
Học bổng Đại học Provost Scholarship for Excellence 6,000 USD/năm học càng sớm càng tốt
Oregon INTO Oregon State
University
Học bổng Đại học Regional Scholarship Đa dạng càng sớm càng tốt
Oregon INTO Oregon State
University
Học bổng Đại học Honorary Scholarship for Leadership 2,000 USD càng sớm càng tốt
Oregon INTO Oregon State
University
Học bổng Đại học Continued Success Scholarship 3,000 USD -5,000 USD/năm học càng sớm càng tốt
Oregon INTO Oregon State
University
Học bổng Sau Đại
học
Regional Scholarship Đa dạng càng sớm càng tốt
ĐỊA ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ
Oregon INTO Oregon State
University
Học bổng Sau Đại
học
Continued Success Scholarship 3,000 USD -5,000 USD/năm học càng sớm càng tốt
Florida INTO University of South
Florida
Học bổng Đại học USF Green & Gold Presidential Award Lên đến 12,000 USD/năm học 07/01/2021
Florida INTO University of South
Florida
Học bổng Đại học USF Green & Gold Directors Award Lên đến 9,000 USD/năm học 07/01/2021
Florida INTO University of South
Florida
Học bổng Đại học USF Green & Gold Scholars Award Lên đến 6,000 USD/năm học 07/01/2021
Florida INTO University of South
Florida
Học bổng Đại học USF International Student Scholarship Lên đến 1,000 USD/năm học 07/01/2021
Florida INTO University of South
Florida
Học bổng Đại học USF International Transfer Student
Scholarship
Lên đến 500 USD/học kỳ 07/01/2021
Florida INTO University of South
Florida
Học bổng Đại học Frank H. Spain and Betty E. Gillies
Community
Lên đến 1,250 USD/học kỳ 07/01/2021
Arizona INTO The University of
Arizona
Học bổng Đại học UA Global Undergraduate
Scholarships
Lên đến 9,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Arizona INTO The University of
Arizona
Học bổng Sau Đại
học
UA Global Graduate Scholarships Lên đến 6,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Arizona INTO The University of
Arizona
Học bổng Đại học Tucson Undergraduate Freshman
Scholarships
(Wildcat Award)
1,000 USD – 10,000 USD/năm
học
Càng sớm càng tốt
Arizona INTO The University of
Arizona
Học bổng Đại học Tucson Undergraduate Transfer
Scholarships
(Wildcat Award)
5,000 USD – 10,000 USD/năm
học
Càng sớm càng tốt
Arizona INTO The Univ
Arizona
Học bổng Đại học Tucson Graduate Scholarships Tùy theo khoa Càng sớm càng tốt
Massachusetts INTO Fisher College Học bổng Đại học International Student Scholarship 1,500 USD- 10,500 USD/năm
học
Càng sớm càng tốt
Massachusetts INTO Fisher College Học bổng Đại học Beacon Hill Scholarship 7,500 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Massachusetts INTO Fisher College Học bổng Đại học International Northend Scholarship 3,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Massachusetts INTO Fisher College Học bổng Sau Đại
học
Graduate School Student Scholarship 3,000 USD Càng sớm càng tốt
New York INTO Hofstra University Học bổng Đại học Hofstra University Trustee Scholars
Program
8,000USD trở lên/ năm Càng sớm càng tốt
New York INTO Hofstra University Học bổng Sau Đại
học
Graduate Direct Scholarship Tùy vào chương trình học Càng sớm càng tốt
ĐỊA ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ
Colorado INTO Colorado State
University
Học bổng Đại học GPA Only Scholarship 2,000-10,000USD/năm Càng sớm càng tốt
Colorado INTO Colorado State
University
Học bổng Đại học Ram Transfer Scholarship 5,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Colorado INTO Colorado State
University
Học bổng Đại học Honors Scholarship 1,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Colorado INTO Colorado State
University
Học bổng Đại học Honors Transfer Scholarship 1,000 USD/năm học 06/01/2021
New Jersey INTO Drew University Học bổng Đại học Drew Action Scholars 2,500 USD/năm học Càng sớm càng tốt
New Jersey INTO Drew University Học bổng Đại học Drew Scholarship for the Arts 1,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
New Jersey INTO Drew University Học bổng Đại học Drew Merit-Based Scholarship 10,000-25,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Missouri INTO Saint Louis University Học bổng Đại học SLU Merit-Based Scholarship 10,000-25,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Missouri INTO Saint Louis University Học bổng Đại học SLU Jesuit High School Scholarship 5,000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Missouri INTO Saint Louis University Học bổng Đại học SLU Catholic High School Scholarship 4,000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Missouri INTO Saint Louis University Học bổng Đại học Transfer: Merit-Based Scholarship 10,000 USD – 18,000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Massachusetts INTO Suffolk University Học bổng Đại học Suffolk Undergraduate Scholarship 4,000 USD – 18,500 USD/năm
học
Càng sớm càng tốt
Massachusetts INTO Suffolk University Học bổng Sau Đại
học
Suffolk Graduate Scholarship 3,000 USD – 23,000 USD/năm
học
Càng sớm càng tốt
Illinois INTO Illinois State
University
Học bổng Đại học International Admission Scholarship 1,000 – 2,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Illinois INTO Illinois State
University
Học bổng Sau Đại
học
International Admission Scholarship 2,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
New York INTO Glasgow Caledonian
New York College
Học bổng Đại học Common Good Scholarship Lên đến 10,000 USD Càng sớm càng tốt
Pennsylvania INTO Thomas Jefferson University Học bổng Đại học Undergraduate Merit Scholarship 8,000 USD – 10,000 USD/ năm Càng sớm càng tốt
ĐỊA ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ
Pennsylvania INTO Thomas Jefferson
University
Học bổng Sau Đại
học
College of Architecture and the Build
Environment Dean’s Scholarship-
Graduate
3,600 USD – 30,000 USD/năm
học
Càng sớm càng tốt
Pennsylvania INTO Thomas Jefferson
University
Học bổng Sau Đại
học
College of Architecture and the Build
Environment Partnership Scholarship-
Graduate
5,000 USD Càng sớm càng tốt
New York INTO Long Island University
(Brooklyn)
Học bổng Đại học International Freshman Merit
Scholarship
Lên đến 27,982 USD/năm học Càng sớm càng tốt
New York INTO Long Island University
(Post)
Học bổng Đại học International Freshman Merit
Scholarship
lên đến 27,982 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Virginia INTO Marshall University Học bổng Đại học John Marshall 14,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Virginia INTO Marshall University Học bổng Đại học John Laidley 12,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Virginia INTO Marshall University Học bổng Đại học Board of Governors 10,500 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Virginia INTO Marshall University Học bổng Đại học Presidential 8,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Virginia INTO Marshall University Học bổng Đại học A. Michael Perry 6,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Virginia INTO Marshall University Học bổng Đại học Opportunity Grant 5,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
New Hampshire INTO New England College Học bổng Đại học Guaranteed Undergraduate
Scholarship for INTO
US Affiliates Applicants
23,000 USD (75% học phí – 25%
nhà ở)
Càng sớm càng tốt
New Hampshire INTO New England College Học bổng Đại học Undergraduate Scholarships 23,000 USD – 32,000 USD/năm
học
Càng sớm càng tốt
Connecticut INTO Quinnipiac University Học bổng Đại học US Affiliates
applicants
15,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Boston Kaplan
International
Colleges
Simmons University Học bổng Đại học The Simmons Kaplan Women’s Leadership Scholarship 50% học phí/năm học 07/07/2021
ĐỊA ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ
Arizona Kaplan
International
Colleges
Arizona State
University
Học bổng Đại học New American University Scholarship –
– International
5,000 USD – 15,000 USD/năm
học ( Downtown Phoenix,
Polytechnic, Temple or West
Campus)
– 1,600 USD – 5,100 USD/ năm
học (ASU@Lake Havasu)
4,000 USD – 10,000 USD/năm
07/05/2021
Arizona Kaplan
International
Colleges
Arizona State
University
Học bổng Đại học New American University Scholarship –
– International
học ( Downtown Phoenix,
Polytechnic, Temple or West
Campus)
– 1,300 USD – 3,300 USD/ năm
07/05/2021
Arizona Kaplan
International
Colleges
Arizona State
University
Học bổng Đại học Graduate merit – based Scholarships học (ASU@Lake Havasu)
2,500 USD – 30,000 USD/khóa
học
07/05/2021
Arizona Kaplan
International
Colleges
Arizona State
University
Học bổng Tiếng Anh/
Dự bị Đại học
Global Launch Admission and
Progression scholarships
8,500 USD/ khóa học 3 terms
3,600 USD/ khóa học 1 term
07/05/2021
New York Kaplan
International
Colleges
Pace University Học bổng Đại học/
Sau đại học
Direct admission merit scholarships 11,000 USD – 25,000 USD/ năm
(Đại học)
1,500 USD – 6,000 USD/ năm (
Sau đại học)
15/7/2021
Arizona Wellspring
International
Education
University of Arizona Học bổng Đại học Merit Scholarship 1,000 USD – 10,000 USD/năm
học
Càng sớm càng tốt
Illinois Wellspring
International
Education
McKendree
University
Học bổng Đại học Merit Scholarship 13,645 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Pennsylvania Wellspring
International
Education
Mercyhurst University Học bổng Đại học Merit Scholarship 9,375 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Pennsylvania Wellspring
International
Education
Seton Hill University Học bổng Đại học Merit Scholarship 12,500 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Texas Wellspring
International
Education
Texas Wesleyan
University
Học bổng Đại học Merit Scholarship 16,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Wellspring
Washington DC International
Education
University of the
Potomac
Học bổng Đại học Merit Scholarship 7,425 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Vermont Wellspring
International
Education
Vermont Technical
College
Học bổng Đại học Merit Scholarship 3,700 USD/năm học Càng sớm càng tốt
Louisiana Wellspring
International
Education
Loyola University New Học bổng Đại học Merit Scholarship 10,148 USD/năm học Càng sớm càng tốt
ĐỊA ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ
New York Wellspring
International
Education
Manhattan College Học bổng Đại học Merit Scholarship 10,000 USD -32,000 USD/năm
học
Càng sớm càng tốt
Texas Study Group Baylor University Học bổng Đại học Undergraduate Direct Admission 10,000 USD – 21,000 USD For Fall 2021
Illinois Study Group Depaul University Học bổng Đại học Global Gateway Program –
International Year (3 quarters)
5,000 USD – 15,000 USD For Fall 2021
Illinois Study Group Depaul University Học bổng Đại học Master’s International Year (2
quarters)
4,000 USD For Fall 2021
Illinois Study Group Depaul University Học bổng Đại học Undergraduate Direct Admission 14,000 USD – 23,000 USD For Fall 2021
Illinois Study Group Depaul University Học bổng Đại học Graduate Direct Admission 1,000 USD – 5,000 USD For Fall 2021
Virginia Study Group James Madison
University
Học bổng Đại học International Year (2 semesters) 3,000 USD – 8,000 USD For Fall 2021
Virginia Study Group James Madison
University
Học bổng Đại học Undergraduate Direct Admission 4,500 USD – 6,000 USD For Fall 2021
Tennessee Study Group Lipscomb University Học bổng Đại học Undergraduate Direct Admission 10,000 USD For Fall 2021
New York Study Group Long Island University Học bổng Đại học Undergraduate Direct Admission Up to 6,000 USD For Fall 2021
New York Study Group Long Island University Học bổng Đại học Undergraduate Direct Admission Up to full tuition For Fall 2021
New York Study Group Long Island University Học bổng Đại học Graduate Direct Admission Up to 6,000 USD For Fall 2021
Texas Study Group Texas A&M University
– Corpus Christi
Học bổng Đại học Undergraduate Direct Admission 1,000 USD – 4,000 USD For Fall 2021
Connecticut Study Group University of Hartford Học bổng Đại học International Pathway Program –
International Year (2 semesters)
4,000 USD – 8,000 USD For Fall 2021
Connecticut Study Group University of Hartford Học bổng Đại học Master’s International Year (2
semesters)
2,000 USD – 4,000 USD For Fall 2021
Connecticut Study Group University of Hartford Học bổng Đại học Undergraduate Direct Admission 13,000 USD – 23,000 USD For Fall 2021
Washington Study Group Western Washington
University
Học bổng Đại học International Year Pathway (1-3
quarters)
2,630 USD – 7,890 USD For Fall 2021
Washington Study Group Western Washington
University
Học bổng Đại học Undergraduate Direct Admission 2,000 USD – 6,000 USD For Fall 2021
Massachusetts Navitas Umas Boston Học bổng Đại học Global Student Success Program 2,000 USD For Fall 2021
New York Navitas Queens College Học bổng Đại học Global Student Success Program 2,000 USD For Fall 2021
ĐỊA ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ
Virginia Navitas Richard Bland College
of William & Mary
Học bổng Cao đẳng Global Student Success Program 2,000 USD For Fall 2021
California Amerigo California Campuses(Napa Valley, SanFrancisco, LosAngeles, San Diego) Học bổng Trung học Up to 15,000 USD/year For Fall 2021
Connecticut Golden Education The Woodstock
Academy
Học bổng Trung học 27,000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission
Maine Golden Education Foxcroft Academy Học bổng Trung học 28,000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission
Maine Golden Education Fryeburg Academy Học bổng Trung học 25,000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission
Maine Golden Education John Bapst Memorial
High School
Học bổng Trung học 28,000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission
Maine Golden Education Lincoln Academy Học bổng Trung học 26,000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission
Maine Golden Education Maine Central Institute Học bổng Trung học 21,350 USD (tuition after
discount)
Rolling admission
Maine Golden Education Washington Academy Học bổng Trung học 20,000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission
Minnesota Golden Education Cotter Schools Học bổng Trung học 29,000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission
New Jersey Golden Education Pioneer Academy Học bổng Trung học 30,000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission
Oregon Golden Education Canyonville Academy Học bổng Trung học 28,000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission
Pennsylvania Golden Education Grier School Học bổng Trung học 30,000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission
South Carolina Golden Education Ben Lippen School Học bổng Trung học 25,000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission
Vermont Golden Education Burr and Burton
Academy
Học bổng Trung học 26,000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission
Wisconsin Golden Education Wisconsin Lutheran
High School
Học bổng Trung học 27,500 USD (tuition after
discount)
Rolling admission
Washington Bellevue College Học bổng Trung học BC Scholarship 1,000-3,000 USD Cuối tháng 3 hàng năm
California Grand Valley State
University
Học bổng Đại học International Merit Scholarship 5,000 USD/năm
American National Học bổng Đại học/
Virginia University (ANU) Sau đại học University Transfer Scholarship 1,000 USD trước 27/10/2021
ĐỊA ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ
California California Lutheran
University
Học bổng Đại học Global Scholars Program 25,000 – 30,000USD 15/3
California California State
University – Stanislaus
Học bổng Đại học/
Sau đại học
Study Abroad Student Scholarship 500 USD 1/11
Washington Edmonds Community
College
Học bổng Đại học New Student College or High School 1,000 USD trước 28/9 học kỳ Winter
trước 28/12 học kỳ Spring
Washington Green River
Community College
Học bổng Cao đẳng Achievement, Merit & Leadership
Scholarships
200 – 500 USD 15/8 (học kỳ Fall), 15/11 (học kỳ
Winter), 15/2 (học kỳ
Spring),15/5 (học kỳ Summer)
Washington Green River
Community College
Học bổng Cao đẳng Leadership Work Grant: International
Student Ambassador (ISA) Apprentice
lến đến 1,000 USD 10/7 (học kỳ Fall), 4/12 (học kỳ
Winter), 26/2 (học kỳ Spring)
Oregon Lane Community
College
Học bổng Đại học New International Student Scholarship 500 – 3,500 USD trước 30/10 học kỳ Winter
trước 15/1 học kỳ Spring
Maine Maine Central Institute Học bổng Trung học Học bổng đầu vào lên tới 50% học phí và ăn ở Càng sớm càng tốt
Tennessee Middle Tennessee
State University
Học bổng Đại học International Merit Scholarship 4,000 – 16,000 USD trước 1/11 (học kỳ Spring)
Arizona Northern Arizona
University
Học bổng Đại học/
Sau đại học
International Excellence Award 10,000 USD (5,000 USD cho mỗi
học kỳ Fall/Spring)
trước 1/3 (học kỳ Fall)
trước 1/10 (học kỳ Spring)
Arizona Northern Arizona
University
Học bổng Đại học International Baccalaureate
Scholarship
5,000 USD càng sớm càng tốt
Michigan Northwood University Học bổng Đại học Athletic Scholarships Chưa có thông tin cụ thể Càng sớm càng tốt
Michigan Northwood University Học bổng Đại học Esport Scholarships 3000-5000USD Càng sớm càng tốt
Michigan Northwood University Học bổng Đại học International Transfer Scholarships Lên tới 3000USD/ năm Càng sớm càng tốt
Michigan Northwood University Học bổng Đại học International Freshman Merit
Scholarships
2.500 – 11.500
USD/năm
Càng sớm càng tốt
Indiana Purdue University Fort
Wayne
Học bổng Đại học Học bổng đầu vào cho Học sinh Quốc
tế
Lên tới 100% học phí Trước 1/5 cho kỳ Fall và trước
1/12 cho kỳ Spring
California San Mateo County
Community College
District
Học bổng Đại học Global Beca International Student
Scholarship
250 – 3,000 USD trước 15/11 (học kỳ Spring)
Washington Seattle Pacific
University
Học bổng Đại học Trustees’ Scholar Award 26,000 USD càng sớm càng tốt
Washington Seattle Pacific University Học bổng Đại học President’s Scholar Award 24,000 USD càng sớm càng tốt
ĐỊA ĐIỂM GROUP TÊN TRƯỜNG LOẠI HB TÊN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HẠN ĐĂNG KÝ
Washington Seattle Pacific
University
Học bổng Đại học Dean’s Scholar Award 22,000 USD càng sớm càng tốt
South Dakota South Dakota State
University
Học bổng Đại học Jackrabbit Guarantee Scholarship 1,000 – 4,000 USD trước 1/12 (học kỳ mùa xuân)
South Dakota South Dakota State
University
Học bổng Đại học SDSU Foundation Scholarships Khác nhau cho mỗi học sinh càng sớm càng tốt
South Dakota South Dakota State
University
Học bổng Đại học Stephen F. Briggs Scholarship 6,500 USD/ năm càng sớm càng tốt
Texas Texas Wesleyan
University
Học bổng Đại học Freshman Scholarship 14,000 – 21,000 USD/năm càng sớm, càng tốt
Texas Texas Wesleyan
University
Học bổng Đại học Transfer Scholarship 12,000 – 17,000 USD/năm càng sớm, càng tốt
California University of La Verne Học bổng Đại học Freshman Scholarship 10,000 -30,000USD/năm
California University of La Verne Học bổng Đại học ELS Scholarship 5,000 USD/năm 1/12 (trước học kỳ Spring)
Texas University of North
Texas
Học bổng Đại học Scrappy Scholarship 1,000 USD/ năm trước 1/3
Texas University of North
Texas
Học bổng Đại học Eagle Scholarship 4,000 USD/ năm trước 1/3
Texas University of North
Texas
Học bổng Đại học North Texas Scholarship 6,000 USD/ năm trước 1/3
Texas University of North
Texas
Học bổng Đại học Dean’s Scholarship 8,000 USD/ năm trước 1/3
Texas University of North
Texas
Học bổng Đại học President’s Scholarship 10,000 USD/ năm trước 1/3
Texas University of North
Texas
Học bổng Đại học UNT Transfer Scholarships 1,000-3,000 USD Càng sớm, càng tốt
Winconsin University of
Wisconsin-La Crosse
Học bổng Đại học Foundation Scholarships Đa dạng 1/10-1/2
Winconsin University of
Wisconsin-La Crosse
Học bổng Đại học International Engagement
Scholarship”I-Engage”
Đa dạng 1/12 (Học kỳ thu), 1/5 (Học kỳ
xuân)

 

Vui lòng liên hệ EFS để biết thêm chi tiết các học bổng trường khác.